ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ถวายรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ปรับปรุงข้อมูล : 4/9/2560 22:57:01     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 351

วันที่ 4 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จีราภรณ์. อินทสาร รอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ถวายรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ในปีพ.ศ.2558-2559
แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ซึ่งเรื่องที่ได้ถวายรายงานได้แก่
การทดสอบประสิทธิภาพถั่วเขียว 3 พันธุ์ต่อการจัดการดินและการคัดเลือกไรโซเบียมในท้องถิ่นร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียว 3 พันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันท์นา วิชรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช เจริญกิจ และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. แสงทอง พงษ์เจริญกิต
การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งและรวบรวมพันธุ์มะม่วง
เพื่อนำองค์ความรู้มาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนะนำเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านบริการและวิชาการต่อประชาชน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามนโยบายของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริอย่างต่อเนื่อง

ข่าวล่าสุด

งานประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

30/11/2560 9:25:11
177

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่อง "แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2561

27/11/2560 15:46:06
114

บุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมลงคะแนนสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559 ประจำหน่วยงานสหกรณ์สำนักวิจัยฯ

27/11/2560 11:48:13
125

การตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

22/11/2560 20:53:22
157

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมวาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 / 2560

21/11/2560 18:00:49
310

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชาพิจารณ์ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ สำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

10/11/2560 15:25:17
148

การสัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยี "การผลิตและการแปรรูปลำไยคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก"

9/11/2560 11:51:43
162

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และรองผู้อำนวยการสำนักนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3/2560

2/11/2560 23:45:08
111

นายธนวัฒน์ รอดขาว เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดกล้วยไม้รองเท้านารีลูกผสม จากงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดลพบุรี

29/10/2560 15:47:17
285

การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

20/10/2560 16:43:36
60