ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวข้องกับงานด้านงานวิจัย ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2562 18:31:46     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 165

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย, ผู้บริหาร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในส่วนด้านงานวิจัย เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดตั้งและการบริหารจัดการหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ และทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

แบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

14/3/2562 14:23:44
182

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก Taiwan agricultural research institute

13/3/2562 9:29:20
42

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายรายงานแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่อง “การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ ภายในศูนย์พัฒนาพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย” ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

28/2/2562 10:31:33
412

การบรรยายพิเศษการทำการเกษตรแบบพอเพียง แก่กลุ่มเกษตรกร

28/2/2562 10:30:01
89

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการในงาน วันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 19

12/2/2562 22:51:35
87

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักิวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการอบรมและศึกษาดูงาน การผลิตลำไยนอกฤดูและลำไยคุณภาพ ให้แก่เกษตรกรจาก สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

8/2/2562 10:45:53
99

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมเพื่อชี้แจงการประเมินแผนบูรณาการเกษตรและอาหาร ประจำปี 2562

5/2/2562 16:29:07
105

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวข้องกับงานด้านงานวิจัย ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1/2/2562 18:31:46
166

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประชุมติดตามก้าวหน้าโครงการ การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบน เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่

25/1/2562 11:28:08
112

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

24/1/2562 16:52:55
135