1.ผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร


     

รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย


     

นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์

เลขานุการสำนักวิจัยฯ


     

น.ส.วารี ระหงษ์

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี


     

นายธนวัฒน์ รอดขาว

หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์


     

นายสมยศ มีสุข

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย