ดาวน์โหลดเอกสาร


ปรับปรุงข้อมูล : 8/11/2560 14:29:57     อ่าน : 12374
งานบริหารและธุรการ   งานวิจัย   คู่มือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
  (ฟอร์มงานบุคคล,เอกสารงานสารบรรณ,งานยานพาหนะ.)     (ฟอร์มเอกสารด้านงานวิจัย)     คู่มือปฏิบัติงาน (e-BOOK)
               
  งานคลังและพัสดุ     งานบริการวิชาการ      เอกสารสำนักงานสีเขียว
(Green Office)
  (เอกสารงานการเงิน,เอกสารงานพัสดุ)     (ฟอร์มเอกสารด้านบริการวิชาการ)      
               
  งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ      คลินิกเทคโนโลยี     ระบบแบบฟอร์มออนไลน์
(e-Form)
   (เอกสารงานนโยบาย,งานประกันคุณภาพ)      (ฟอร์มเอกสารคลินิกเทคโนโลยี)