การจัดการความรู้


ปรับปรุงข้อมูล : 22/11/2559 15:20:39     อ่าน : 4168
ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ประโยชน์วิจัยสถาบัน
1.2 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบฟอร์มออน์ไลน์
1.3 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แหล่งทุนภายนอก 
1.4 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานสีเขียว(green office) สำนักวิจัยฯ
1.5 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจรับข้อเสนอการวิจัย
1.6 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาการจัดซื้อ-จัดจ้าง
1.7 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRMS ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
คู่มือปฏิบัติงานที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คู่มือแหล่งทุนภายนอกด้านการวิจัย ปี2559
คู่มือแหล่งทุนภายนอกด้านบริการวิชาการ ปี2559
.
ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประสานงานโครงการวิจัย
1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประสานงานโครงการบริการวิชาการจากงบเงินอุดหนุน
1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำโครงการวิจัยสถาบัน
1.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจ้างเหมาบริการ
1.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักเกณฑ์การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยและบริการวิชาการ
1.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณ
 
ปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างโครงร่างงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของบุคลากรสำนักวิจัยฯ
1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ
1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำโปรแกรมสำเร็จรูป Google Apps มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
รายงานโครงการสุนทรียสนทนาเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย
คู่มือปฏิบัติงานที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Google Calendar เพื่อใช้ลดรอบการปฏิบัติงาน
 
ปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1 การบริหารจัดการงานวิจัย
1.2 การบริหารจัดการงานวิจัย(การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก) 
1.3 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ(การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายใน) 
1.4 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการย(การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงกาารบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก)  
1.5 การบริหารจัดการสำนักงาน(งานพัสดุ) 
1.6 การบริหารจัดการสำนักงาน(งานการเงิน) 
1.7 การบริหารจัดการสำนักงาน(งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ)
1.8 การบริหารจัดการสำนักงาน(งานสารบรรณ)
1.9 การบริหารจัดการสำนักงาน(งานสารสนเทศ)
1.10 การบริหารจัดการสำนักงาน(การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง)
คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1 การใช้งาน Google Apps(ผลงานKMสำนักวิจัยฯที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับบุคคลประจำปี2556) งานบริหารและธุรการ
3.2 คู่มือปฏิบัติงานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ
3.3 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำหนังสือราชการ งานบริหารและธุรการ
3.4 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ ฝ่ายปรับปรุงพันธุ์ฯ
3.5  คู่มือปฏิบัติงาน งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
3.6 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์  ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมฯ