ระบบสารสนเทศภายในสำนักวิจัยฯ


ปรับปรุงข้อมูล : 29/1/2561 10:19:42     อ่าน : 1162
ระบบแจ้งการลงเวลาปฏิบัติงานกรณีไม่ได้สแกนนิ้วมือ   ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบการจองห้องประชุมสำนักวิจัยฯ   ระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
(ฐานเรียนรู้,ฝึกอบรมสัมมนา,โครงการอื่นๆ)
ระบบการจองห้องพักสำนักวิจัยฯ   ระบบทำเนียบนักวิจัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบตรวจสอบการลาบุคลากรประจำเดือน   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบตรวจสอบเงินเดือน   ระบบแสดงสถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ    
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย(MIS)      
ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ(MIS)      
         
  ประเมินผลการอบรมสารสนเทศ      

??